Dokumenty Seminář Lex Schwarzenberg 23.5.2012 Tisk Email

 

Právněhistorický Seminář

 

"LEX SCHWARZENBERG"

 

uspořádaný 23. května 2012 v Riegerově sálu Obecního domu v Praze

Nadačním fondem angažovaných nestraníků, Ústavem pro soudobé dějiny AV, Ústavem právních dějin PF UK

 

 

Předkládané dokumenty

 

 1. Kauza Dr. Adolfa Schwarzenberga.

 2. Přátelské kontakty Dr. Adolfa Schwarzenberga s prezidentem Edvardem Benešem. Výběr z let 1937 – 1939.

 3. Verfügung. B.Nr. – II 1 174/39-. (Zábor majetku Dr. Adolfa Schwarzenberga gestapem ve prospěch německé Říše dne 17.8.1940.)

 4. Dopis říšského ministra a vedoucího říšské kanceláře Lammerse říšskému protektorovi v Čechách a na Moravě von Neurathovi ze dne 8.4.1941.(Zábor majetku Adolfa Schwarzenberga nebude zrušen.)

 5. Zpráva gestapa ze dne 2.10.1941 o záboru majetku Dr. Adolfa Schwarzenberga.

 6. Dopis Gauleitera Eigrubera říšskému vůdci Bormanovi ze dne 14.10.1941. (Udání na Dr. Adolfa a JUDr. Jindřicha Schwarzenberga pro jejich nepřátelské postoje k německé Říši.)

 7. Doklady o věznění JUDr. Jindřicha Schwarzenberga za války v koncentračním táboře Buchenwald.

 8. Dekret č. 5 ze dne 19.5.1945o neplatnosti některých majetkoprávních jednání z doby nesvobody a o národní správě.

 9. Dekret č. 12 ze dne 21.6.1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců a Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa.

 10. Výměr Zemského národního výboru v Praze ze dne 23.6.1945, č.j. III 1a-932-1945 o zavedení národní správy na majetek Dr. Adolfa Schwarzenberga podle §§ 2-7 dekretu č. 5/1945 Sb.

 11. Konfiskační vyhláška ONV České Budějovice ze dne 4.10.1945, jíž byla vyhlášena konfiskace veškerého zemědělského majetku Dr. Adolfa Schwarzenberga v Čechách a na Moravě, a to podle § 1 odst. 1 písm. a) dekretu č. 12/1945 Sb.

 12. Osobní dopis generálního konzula v New Yorku Karla Hudce ze dne 5.10.1945 Dr. Adolfu Schwarzenbergovi před jeho návratem do Evropy.
 13. Dopis Jana Masaryka ze dne 8.10.1945 ohledně chování a názorů Dr. Adolfa Schwarzenberga za války v exilu.

 14. Námitky a odvolání Dr. Adolfa Schwarzenberga ze dne 16.10.1945 proti vyhlášené konfiskaci jeho majetku Okresním národním výborem České Budějovice, uplatněné prostřednictvím jeho právního zástupce Dr. Františka Bukovského.

 15. Posouzení opravného prostředku Dr. Adolfa Schwarzenberga dne 19.10.1945.

 16. Postoupení konfiskační kauzy Dr. Adolfa Schwarzenberga dne 20.10.1945 k rozhodnutí Zemskému národnímu výboru v Praze jako případu pochybného.

 17. Zamítnutí žádosti JUDr. Jindřicha Schwarzenberga o vstupní vízum do Československa ze dne 19.11.1945.

 18. Žádost Dr. Bukovského ze dne 29.12.1945 adresovaná Ministerstvu zemědělství, aby bylo Dr. Adolfu Schwarzenbergovi umožněno ubytování v některém jeho objektu.

 19. Hlášení generálního konzula v New Yorku Karla Hudce Ministerstvu zahraničních věcí ze dne 15.4.1946 ohledně chování Dr. Adolfa Schwarzenberga za války.

 20. Nabídka Dr. Adolfa Schwarzenberga Zemskému národnímu výboru v Praze ze dne 16.8.1946 darovat majetek v Čechách zemi České pro sociální a kulturní účely.

 21. Námitky komunistů ze dne 3.10.1946 proti přijetí schwarzenberského majetku jako daru a akceptování podmínek Dr. Adolfa Schwarzenberga.

 22. J.P. „Schwarzenberské panství a soudruzi Ruský, Paleček a Rillich.“. (Důkaz o úsilí komunistů konfiskovat schwarzenberský majetek.) – In: Obzory, 1947, č. 9.

 23. Návrh zákona o převodu majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou ze dne 22.2.1947 včetně důvodové zprávy – parlamentní tisk č. 433.

 24. Žádost Dr. Adolfa Schwarzenberga o vstupní vízum do Československa ze dne 2.5.1947.

 25. Dopis Dr. Adolfa Schwarzenberga ze dne 3.5.1947 prezidentu Edvardu Benešovi.

 26. Stanovisko Nejvyššího účetního a kontrolního úřadu ze dne 5.5.1947 k návrhu zákona o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou.

 27. Zamítnutí žádosti Dr. Adolfa Schwarzenberga o udělení vstupního víza do Československa ze dne 19.5.1947.

 28. Připomínky Ministerstva pro sjednocení zákonů ze dne 23.5.1947 k návrhu zákona o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou.

 29. Připomínky presidia Ministerstva techniky ze dne 20.6.1947 k návrhu zákona o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou.

 30. Potvrzení Kanceláře presidenta republiky ze dne 25.6.1947 o přijetí dopisu Dr. Adolfa Schwarzenberga ze dne 3.5.1947.

 31. Společná zpráva výborů zemědělského, právního, průmyslového a rozpočtového ze dne 2.7.1947 o návrhu poslance Vilíma a druhů (tisk 433) na vydání zákona o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Česko.

 32. Zákon č. 143 ze dne 10.7.1947 o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou - ke stažení v pdf

 33. Zpráva Úřadu předsednictva vlády ze dne 15.7.1947 Kanceláři prezidenta republiky o zákonu ze dne 10.7.1947 o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou.

 34. Pokyn Zemského národního výboru v Praze ze dne 19.8.1947 okresním národním výborům k věci zastavení a zrušení konfiskačních řízení ohledně majetku Dr. Adolfa Schwarzenberga s odkazem na zákon č. 143/1947 Sb.

 35. Diplomatická nóta švýcarského velvyslanectví ze dne 5.9.1947 na ochranu majetku Dr. Adolfa Schwarzenberga.

 36. Zpráva Ministerstva vnitra ze dne 19.9.1947 Ministerstvu zahraničních věcí ohledně státního občanství Dr. Adolfa Schwarzenberga.

 37. Výměr ONV České Budějovice ze dne 12.2.1948 o zrušení vyhlášené konfiskace majetku Dr. Adolfa Schwarzenberga, adresovaný národnímu správci schwarzenberského majetku.

 38. Knihovní návrh Zemského národního výboru v Praze ze dne 7.7.1948 ke Krajskému soudu civilnímu v Praze na vklad vlastnického práva pro zemi Českou k nemovitostem, zapsaným v zemských deskách č. 59, 60 a 1301.

 39. Odložení odvolacího spisu Dr. Adolfa Schwarzenberga proti vyhlášené konfiskaci jeho majetku bez rozhodnutí ad acta dne 15.1.1951 v rámci likvidace konfiskační agendy.

 40. Žádost federálního ministerstva financí ze dne 26.5.1981 na zjištění některých majetkoprávních vztahů Dr. Adolfa Schwarzenberga.

 41. Informace Správy pro věci majetkové a devizové pro Federální ministerstvo financí ze dne 7.9.1981 o vyvlastnění majetku Dr. Adolfa Schwarzenberga konfiskací.

 42. Rozhodnutí Okresního úřadu v Českých Budějovicích – pozemkového úřadu ze dne 14.2.1994 o části restitučního nároku paní Elizabeth Pezoldové v okrese České Budějovice.

 43. Pokyny Ministerstva zemědělství – ústředního pozemkového úřadu ze dne 21.3.1994 k řešení restitučních nároků bývalých šlechtických rodů.

 44. Usnesení Ústavního soudu ČR I ÚS 2477/08 ze dne 7.1.2009 o schwarzenberské rodinné hrobce v Třeboni.

 45. Rozhodnutí Ministerstva zemědělství – pozemkového úřadu Praha ze dne 14.10.2010 o restitučním nároku paní Elizabeth Pezoldové na majetek Dr. Adolfa Schwarzenberga na území hlavního města Prahy.

 46. Zpráva Výboru Spojených národů pro lidská práva ze dne 25.10.2002 dle článku 5, § 4 Opčního protokolu k Mezinárodní úmluvě o občanských a politických právech ke stížnosti paní Elizabeth Pezoldové ze dne 30.9.1996.

 

Přehled dokumentů ke stažení v pdf

 

O příslušné dokumenty ze semináře lze požádat mailem na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Seminář Lex Schwarzenberg ... více

 

 
Právě připojeni - hostů: 17  ÚVOD Semináře Lex Schwarzenberg Dokumenty
Přihlásit se
Mapa webu

HOME - ÚVOD